بار امانت آسمان

.آسمان بار امانت نتوانست کشید@ قرعه کار به نام من دیوانه زدند

نامه ی آبراهام لینکلن به معلم پسرش (تقدیم به حق جو یان وآزاد اندیشان)

@او باید بداند که همه ی مردم عادل و همه ی آنهاصادق نیستند،اما به پسرم بیاموزیدکه به ازای هر شیاد،انسانهای درست وصدیق هم وجود دارد.

@به او بگوییددر ازای هر سیاستمدار خودخواه،رهبر با حمیتی هم وجود دارد. 

@به او بیاموزید که در ازای هر دشمن ،دوستی هست.

@می دانم که وقت می گیرد،اما به او بیاموزید،اگر با کار وزحمت خودش یک دلار کاسبی کند، بهتراز این است که جایی روی زمین پنج دلار پیدا کند.

@به او بیاموزید که از باختن پند بگیردواز پیروز شدن لذت ببرد.

@اورا از غبطه خوردن بر حذر دارید.

@به او نقش وتاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید.

@اگر می توانید به او نقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید.

@به او بگویید که تعمق کند،به پرندگان در حال پرواز در آسمان دقیق شود،به گل های درون باغچه،به زنبور ها  که در هوا پرواز می کنند دقیق شود.

@به پسرم بیاموزیدکه در مدرسه بهتر این است که مردود شود،اما با تقلب به قبولی نرسد.

@به پسرم یاد بدهیدبا ملایم ها ملایم وبا گردن کشها،گردن کش باشد.

@به او بگوییدبه عقایدش ایمان داشته باشد،حتی اگر همه در جهت خلاف او حرف بزنند.

@به پسرم یاد دهیدکه همه ی حرف ها را بشنود وسخنی را که به نظرش درست می رسدانتخاب کند.

@ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید.

@اگر می توانید به پسرم یاد دهیدکه در اوج اندوه تبسم کند.

@به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد.

@به او بیاموزید که می تواندبرای فکر وشعورش مبلغی تعیین کند،اما قیمت گذاری بر ای دل بی معنا ست.

@به او بگویید تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داندپای سخنش بیا ستدوبا تمام قوا بجنگد.

@در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید،اما از او یک ناز پرورده نسازید،بگذارید شجاع باشد.

@به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد.

@توقع زیادی است اما ببینید که چه می توانید بکنید.

                                      ( پسرم کودک کم سال بسیار خوبی است.)

نویسنده : معلم : ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم